اخرین محصولات ثبت شده

پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس دوازدهم عنوان درس: جامعه وخانواده در ایران ب

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس دوازدهم عنوان درس: جامعه وخانواده در ایران باستان شامل فایل های : طرح درس:2 صفحه و 2صفحه پرده نگار 22 صفحه سوال استاندارد 4 صفحه سوالات شبه نهایی8 صفحه درسنامه 8 صفحه ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:62

قیمت : 39,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس هشتم عنوان درس: سپیده دم تمدن ایرانی

توضیحات:دانلودفایل PDFپکیج آموزشی درس تاریخ 1رشته علوم انسانی پایه دهمدرس هشتمعنوان درس: سپیده دم تمدن ایرانیشامل فایل های :پرده نگار 26 صفحهپرده نگار8صفحهسوالات امتحان2صفحهویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403تعداد صفحات:36ف...

قیمت : 39,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس ششم

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس ششم عنوان درس: جهان در عصر باستان یونان و رم باستان شامل فایل های : طرح درس:6 صفحه پرده نگار 23 صفحه سوال استاندارد 2 صفحه سوالات پر تکرار8صفحه درسنامه 12 صفحه ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:51 فروش فا

قیمت : 59,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس سوم عنوان درس: باستان شناسی در جستجوی میراث ف

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس سوم عنوان درس: باستان شناسی در جستجوی میراث فرهنگی شامل سه فایل: طرح درس:4 صفحه و7 صفحه و6 پرده نگار 33صفحه درسنامه تاریخ در 16 صفحه و17 ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:83 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 59,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس هفتم عنوان درس: مطالعه و کاوش در گذشته های دو

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 1 رشته علوم انسانی پایه دهم درس هفتم عنوان درس: مطالعه و کاوش در گذشته های دور شامل چهار فایل: طرح درس:2 صفحه پرده نگار 81صفحه درسنامه تاریخ در 8 صفحه سوالات درس 7 صفحه ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 59,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 3رشته علوم انسانی پایه دوازدهم درس اول عنوان درس: تاریخ و تاریخ نگاری شامل

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 3رشته علوم انسانی پایه دوازدهم درس اول عنوان درس: تاریخ و تاریخ نگاری شامل فایلها: پاورپوینت طرح درس:24 صفحه پاور پوینت نمونه سوال 30صفحه درسنامه تاریخ در 8 صفحه پرده نگار 26 صفحه و... ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:85 فروش فایل

قیمت : 69,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی پایه یازدهم درس چهارم عنوان درس:

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی پایه یازدهم درس چهارم عنوان درس: ازبعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه شامل سه فایل: طرح درس:4 صفحه نمونه سوال 3صفحه درسنامه تاریخ در 9 صفحه ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:16 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 25,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی پایه دوازدهم درس دهم عنوان درس

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 3 رشته علوم انسانی پایه دوازدهم درس دهم عنوان درس: جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن شامل سه فایل: نمونه سوال 3صفحه درسنامه تاریخ در 6 صفحه ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی پایه یازدهم درس شانزدهم رنسانس و عصر جدید

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی تاریخ یازدهم درس شانزدهم رنسانس و عصر جدید شامل سه فایل: نمونه سوال تشریحی 10صفحه با پاسخ درسنامه تاریخ یازدهم در 25 صفحه پرده نگار20 صفحه ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:45 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 49,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی درس یازدهم حکومت جامعه و اقتصاد در عصر مغول وتیموری

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ 2 رشته علوم انسانی درس یازدهم حکومت جامعه و اقتصاد در عصر مغول وتیموری شامل سه فایل: نمونه سوال تشریحی 13 صفحه با پاسخ درسنامه تاریخ یازدهم در 4 صفحه PDFدر 3 صفحه 16 سوال تستی با پاسخنامه در 4 صفحه و... ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:

قیمت : 39,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج آموزشی درس15 تاریخ 2قرون وسطا رشته علوم انسانی شامل سه فایل: نمونه سوال تشریحی 1 صفحه

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس15 تاریخ 2قرون وسطا رشته علوم انسانی شامل سه فایل: نمونه سوال تشریحی 1 صفحه درسنامه تاریخ یازدهم در 11 صفحه طرح درس ملی در 3 صفحه سوال تستی با پاسخنامه در 4 صفحه و... سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:27 فروش فایل با س

قیمت : 39,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه تاریخ اسلام درس 8 همراه با نمونه سوال وطرح درس ملی

توضیحات: دانلودفایل PDF پکیج آموزشی درس تاریخ اسلام شامل سه فایل: نمونه سوال درسنامه درس8 تاریخ اسلام طرح درس ملی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ویژه کنکور و وامتحانات نهایی 1403 تعداد صفحات:27 فروش فایل با سایت نفیس فایل

قیمت : 39,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل